Sprawdzian szóstoklasisty - kalendarium
 

Kalendarium przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji szóstoklasisty

2015/2016

Lp

Data

Czynności organizacyjne

1.

Do 30 września 2015 r.

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z możliwymi dostosowaniami warunków i form sprawdzianu.

2.

Do 15 października 2015r.

Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3.

Do 15 listopada 2015 r.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) przez dyrektora szkoły o dostosowaniu warunków i form sprawdzianu do dysfunkcji ucznia.

 

4.

Do 15 listopada 2015 r.

Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do dysfunkcji ucznia.

 

5.

Do 17 marca 2916 r.

Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego w szkole jeśli uczeń (słuchacz) uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

6.

5 kwietnia 2016 r.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu.

7.

2 czerwca 2016 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia sprawdzianu

8.

17 czerwca 2016

Ogłoszenie wyników sprawdzianu.

9.

24 czerwca 2016 r.

Wydanie zaświadczeń absolwentom szkół podstawowych wraz ze świadectwami.

Czytaj więcej tutaj