Regulamin numerka niepytanego
 

Regulamin NUMERKA NIEPYTANEGO w Publicznej Szkole Podstawowej

w Ligocie Turawskiej

 

  1. Uczeń ma prawo być zwolniony z konieczności odpowiedzi ustnej  z bieżącego materiału, jeśli wylosowany został jego numer.
  2. Losowanie odbywa się codziennie.
  3. Powyższe prawo nie dotyczy uczniów, którzy nie osiągają pozytywnej, minimum dostatecznej oceny na koniec poprzedniego semestru z danego przedmiotu.
  4. NUMEREK NIEPYTANY nie obowiązuje na lekcjach powtórzeniowych oraz zapowiedzianych pracach pisemnych (ustala to nauczyciel danego przedmiotu).