REGULAMIN REKRUTACJI
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ   W LIGOCIE TURAWSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi  z ustawy z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7).
 2. Statut Szkoły .

I. Termin rekrutacji

 1.  Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości- tj. od 01 marca 2014 roku do 04 czerwca 2014 roku.
 2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.
 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   774213105.

III. Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. W roku szkolnym 2014/2015  na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym objęte jest dziecko, które do 30 czerwca 2014 roku kończy 6 lat i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku  2013/2014 oraz na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozostałe dzieci, które kończą 6 lat  w okresie od lipca do grudnia 2014 roku.
 3. Wymogu, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada negatywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

III. Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turawa.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
 4.  W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów
  a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
  b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
  c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.
 5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

IV. W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę wolnych miejsc, zostaje wdrożone postępowanie rekrutacyjne.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  - ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
  - podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń -  listy kandydatów
  - przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,  
  - sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VII. Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej lub w kancelarii szkoły  wniosku zapisu do klasy I,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku u dyrektora szkoły,

VIII. Przepisy końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.